Novinky

23
Duben 2019

Advokátní kancelář CHSH se podílela na transakci týkající se obchodního centra EUROPARK ve Štěrboholech. Tým vedený rakouským advokátem Mark Krennem a za českou stranu partnerem Davidem Kučerou zastupoval společnost SES Spar European Shopping Centers, největšího provozovatele nákupních center v Rakousku, která prodala svůj 77% podíl ve společnosti EUROPARK Holding s.r.o. českému developerovi DBK PRAHA a.s., který jej získal ve spolupráci se svým investičním partnerem společností PROXY - FINANCE a.s.

Hodnota transakce přesáhla 80 mil. EUR.

18
Duben 2019

Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic (ICSID) v americkém Washingtonu zaznamenalo rekordní počet nových žalob zahraničních investorů na státy. V roce 2018 bylo registrováno 57 nových investičních arbitráží.

Více na:

https://www.epravo.cz/top/clanky/investicni-arbitraze-v-roce-2018-pocet-zalob-dale-roste-109211.html


Mgr. Lukáš Hoder, LL.M.

e-mail: lukas.hoder@chsh.cz

12
Duben 2019

CHSH Kališ & Partners uspořádala ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Příbrami seminář na téma „Zaměstnávání cizinců v ČR – legislativa, hrozba sankcí.“

8
Duben 2019

JUDr. Petr Kališ, Ph.D., Managing Partner advokátní kanceláře CHSH Kališ & Partners, hovoří v časopise Euro, v příloze věnované partnerským vztahům Česka a Rakouska, také o narůstajícím zájmu o právní poradenství v oblasti compliance.

Znění celého článku naleznete zde:

https://www.euro.cz/archiv/siroce-rozkroceni-1446737


Pro více informací prosím kontaktujte:

CHSH Kališ & Partners
Týn 639/1, 110 00 Praha 1
www.chsh.cz
Tel: +420 221 111 711
 

26
Březen 2019

Lukáš Hoder, vedoucí dispute resolution v CHSH Kališ & Partners, publikoval článek v Austrian Yearbook on International Arbitration. Tématem článku jsou nová pravidla pro dokazování v mezinárodní obchodní arbitráži, tzv. Prague Rules, která byla na konci roku 2018 představena v Praze. Článek srovnává nová pravidla Prague Rules a tradiční pravidla pro dokazování Mezinárodní advokátní komory IBA, která jsou již řadu let standardem v mezinárodních arbitrážích.

 

14
Březen 2019

Počínaje dnem 18.10.2018 se stalo účinným ustanovení § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), upravující povinnou elektronickou formu komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, pro poslední skupinu zadavatelů. Od 18.10.2018 se tak povinnost elektronicky komunikovat uplatní ve všech zadávacích řízeních bez ohledu na to, kdo zakázku zadává.

Více na:

5
Březen 2019

Advokátní kancelář CHSH Kališ & Partners se i letos prezentovala na Job Fair, veletrhu pracovních příležitostí organizovaném studentským spolkem ELSA, který proběhl ve dnech 4.-6.3. 2019 v atriu Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Zástupce kanceláře Mgr. Bc. Jiří Prouza nás zastupoval v panelové diskusi TALKS, na níž představil naši advokátní kancelář, vysvětlil náš přístup k zaměstnancům, konkurenční výhody, náplň práce pro studenty a firemní benefity.

21
Únor 2019

Ačkoli je povinnost znát a evidovat skutečné majitele právnických osob zavedena v právním řádu České republiky teprve ode dne 1. 1. 2018, již dnes se objevuje na obzoru nová úprava týkající se zjišťování a vedení údajů o skutečných majitelích. Tyto změny přináší směrnice EU č. 2018/843, kterou se mění směrnice EU č. 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a která je obecně nazývána jako tzv. 5. AML směrnice (dále jen „Směrnice“).

Více na:

Stránky