Právní prostředky obrany proti návrhu metropolitního plánu

25
Květen 2016

Příprava návrhu tzv. „Metropolitního plánu“, tedy územního plánu hl.m. Prahy ve smyslu § 50 stavebního zákona, je jednou ze zásadních událostí, která může ovlivnit realitní trh v Praze a související developerské aktivity. Jaké právní prostředky se aktuálně nabízejí pro zásah do jeho konečné podoby?

Současný stav

Příprava Metropolitního plánu, který se zavázala Praha do konce roku 2020 přijmout, se po fázi projednání připomínek veřejnosti posunula do fáze další a jeho příprava byla zadána Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Ten následně návrh Metropolitního plánu předal odboru územního rozvoje hl.m. Prahy a dá se tak předpokládat, že během roku 2016 proběhne jeho projednání.

Aktuální právní možnosti postupu

Pro osoby, které jsou návrhem Metropolitního plánu dotčeny, přicházejí v úvahu následující právní možnosti postupu k prosazení jejich zájmů.

1.   Uplatnění písemných připomínek

Připomínky je možné podat ve třicetidenní lhůtě od doručení návrhu veřejnou vyhláškou. Kdo tuto lhůtu nestihne, definitivně ztrácí možnost další připomínky uplatnit.

Co do otázky náležitostí připomínek není zákon přísný a stanovuje pouze podmínku písemnosti. Je však vhodné již přípravě připomínek věnovat adekvátní pozornost, aby posuzujícímu orgánu bylo jasné, že dotčený subjekt má v rukou relevantní argumenty, se kterými se bude muset vyrovnat a které pro něj potenciálně představují hrozbu.

2.   Uplatnění námitek

Další možností postupu je podání námitek, a to ve lhůtě sedmi dnů od veřejného projednání návrhu územního plánu. Námitky mohou podat pouze dotčení vlastníci nemovitostí, zástupce veřejnosti a oprávněný investor

3.   Napadení rozhodnutí o námitkách

Další „kolo“ boje o právní zájmy dotčeného soukromého subjektu může začít již bezprostředně po doručení rozhodnutí správního orgánu o námitkách. To má charakter tzv. správního rozhodnutí se zákonem jasně stanovenými náležitostmi; je tedy třeba odůvodnění rozhodnutí detailně po právní stránce přezkoumat a vyhodnotit možnosti dalšího postupu. V případě jakýchkoliv nedostatků rozhodnutí se totiž nabízí možnost napadení rozhodnutí v přezkumném řízení; uvažovat lze také o obnově řízení.

4.   Napadení územního plánu ve správním soudnictví

Metropolitní plán je svým charakterem opatření obecné povahy a je proto možné jej dále napadnout, a to návrhem na jeho zrušení, resp. podáním správní žaloby. Návrhem na zrušení je přitom možno napadnout územní plán jako celek, či jeho konkrétní část.

Právo nabízí řadu prostředků, kterými lze v návrhu Metropolitního plánu prosadit své zájmy. Aby však takové kroky měly efekt, je třeba jim věnovat náležitou pozornost a provést je včas.

Pro bližší informace prosím kontaktujte:

JUDr. Pavel Široký
 
CHSH Kališ & Partners
advokátní kancelář
Týn 639/1, 110 00 Praha 1 - Staré Město
pavel.siroky(at)chsh.cz
Tel: +420 221 111 711
 
JUDr. Michal Vítek
 
CHSH Kališ & Partners
advokátní kancelář
Týn 639/1, 110 00 Praha 1 - Staré Město
michal.vitek(at)chsh.cz
Tel: +420 221 111 711