Rizika plynoucí z práva zaměstnanců akciové společnosti volit členy dozorčí rady

17
Duben 2018

První novela zákona o obchodních korporacích zavedla volbu jedné třetiny členů dozorčí rady zaměstnanci v případě, má-li akciová společnost v pracovním poměru více než 500 zaměstnanců s tím, že počet členů dozorčí rady musí být dělitelný třemi. Dle novely jsou společnosti povinny uvést stanovy a složení dozorčí rady do souladu se zákonem do dvou let ode dne nabytí účinnosti, tedy do 14. ledna 2019.

Více na:

https://www.pravniprostor.cz/clanky/obchodni-pravo/rizika-plynouci-z-prava-zamestnancu-akciove-spolecnosti-volit-cleny-dozorci-rady

Mgr. Iveta Klimešová, LL.M.
CHSH Kališ & Partners
advokátní kancelář
Týn 639/1, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 111 711
e-mail: iveta.klimesova@chsh.cz