Snižování administratívní zátěže podnikatelských subjektů

13
Květen 2016

Legislativní změny s sebou velice často nesou obecně negativně vnímané zvyšování administrativní zátěže. Na následujících řádcích se zaměříme na několik novinek a chystaných změn, které tuto zátěž paradoxně zmírnily či mohou v blízké době výrazně snížit.

JIŽ PROVEDENÉ ZMĚNY

  • Formuláře pro podnikatele na jednotném webu

Jedním z klíčových kroků Expertní skupiny pro snižování administrativní zátěže podnikatelů je zprovoznění webového portálu, který koncentruje všechny formuláře, jež by mohly podnikatelské subjekty v rámci své činnosti a provozu potřebovat. Na jednom místě pod odkazem www.businessinfo.cz/cs/online-nastroje/formulare.html tak lze najít kontaktní a přihlašovací formuláře ČSSZ, finančních úřadů, ministerstev, zdravotních pojišťoven apod.

  • Živnostenský úřad

Již není nutné, aby při kontaktu s živnostenským úřadem musel podnikatel opakovaně předkládat doklady, které již byly doloženy jinému živnostenskému úřadu, pokud v mezidobí nedošlo k jejich změně.

  • Pracovní smlouvy na pracovišti

Již od ledna 2015 došlo ke zrušení povinnosti mít kopii pracovní smlouvy k dispozici na pracovišti pro případ kontroly. Konec uchovávání kopií se týká všech typů smluv kromě dohod o provedení práce.

  • Přímé zápisy do obchodního rejstříku

Od července 2015 mohou vedle rejstříkového soudu provádět zápisy do obchodního rejstříku i notáři. Kromě skutečnosti, že jde o rychlejší variantu, kdy neexistuje lhůta 5 dnů pro vyřízení zápisu, jde i o variantu levnější (nikoliv 2.000,- Kč za zápis změn u s.r.o., ale pouze 1.000,- Kč, podobně u dalších úkonů – založení společnosti apod.).

 O ČEM SE HOVOŘÍ DO BUDOUCNA

  • Založení  s.r.o.

Legislativním procesem prochází novela, podle které by měly být s.r.o. osvobozeny od soudního poplatku, pokud jde o první zápis do rejstříku, který bude proveden notářem.

  • Zákon o zadávacích řízeních

Administrativní náročnost procesu zadávání veřejných zakázek nepochybně zjednoduší možnost nastavení vlastních pravidel zadávacího řízení. Nové možnosti zadavatelům přinesou tzv. předběžné tržní konzultace. Dodavatelům pak usnadní účast v zadávacím řízení tzv. self-cleaning, neboli obnovení jejich způsobilosti. Současně bude možné přesunout fázi posouzení a hodnocení tak, aby došlo k odbourání administrativní náročnosti a zrychlení výběru nejvhodnější nabídky.

  • Stavební řízení

Má dojít k urychlení staveb rodinných či bytových domů do 150 m2 celkové zastavěné plochy, na které již nebude třeba stavební povolení, postačí řádné ohlášení. Dále bude zavedeno tzv. koordinované řízení a rovněž bude sloučen proces posuzování vlivů projektu na životní prostředí s územním řízením.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi poskytneme bližší informace k této problematice.

Pro bližší informace prosím kontaktujte:

Mgr. Zuzana Hrbáľová
 
CHSH Kališ & Partners, advokátní kancelář
Týn 639/1, 110 00 Praha 1 - Staré Město
zuzana.hrbalova(at)chsh.cz
Tel: +420 221 111 711